Rezerwacja

Regulamin Obiektu

Dyrekcja HOTEL SOPOT prosi o zapoznanie się z poniższym Regulaminem obowiązującym w HOTEL SOPOT, który ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo pobytu wszystkich Gości. Korzystanie z usług świadczonych przez HOTEL SOPOT jest równoznaczne z akceptacją w całości Regulaminu HOTEL SOPOT, Regulaminu Rezerwacji HOTEL SOPOT oraz innych Regulaminów obowiązujących w HOTEL SOPOT, dostępnych na stronie internetowej HOTEL SOPOT. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaakceptowanie któregokolwiek z regulaminów HOTEL SOPOT, uprzejmie prosimy o nie korzystanie z usług świadczonych przez HOTEL SOPOT oraz nie dokonywanie rezerwacji w HOTEL SOPOT.  

Regulaminy HOTEL SOPOT są integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a HOTEL SOPOT oraz określają zasady świadczenia usług oraz przebywania na terenie HOTEL SOPOT, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację rezerwacji przez HOTEL SOPOT, a w przypadku braku wcześniejszej rezerwacji z momentem podpisania karty meldunkowej, bądź w przypadku faktycznego rozpoczęcia korzystania z usług HOTEL SOPOT. Dokonując rezerwacji, podpisując kartę meldunkową bądź korzystając z usług HOTEL SOPOT, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie powyższego Regulaminu poprzez pozostałe osoby przebywające wraz z Gościem na terenie HOTEL SOPOT.  

§ 1 DOBA HOTELOWA
1.    Pokój w HOTEL SOPOT wynajmowany jest na doby hotelowe.
2.    Jeśli Gość nie określił wcześniej czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3.    Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
4.    Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godz. 12:00 w dniu wyjazdu, HOTEL SOPOT uprawniony jest do obciążenia go opłatą za kolejną dobę pobytu, a w przypadku braku dostępności pokoju w kolejnej dobie,  do usunięcia rzeczy Gościa i przekazania ich do depozytu hotelowego.
5.    Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej za dodatkową opłatą, w zależności od dostępności pokoi.
6.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji bądź zadeklarowany w dniu zameldowania, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 8:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w zależności od dostępności pokoi. HOTEL SOPOT zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w HOTEL SOPOT.
7.    Doba hotelowa może być przedłużona maksymalnie do godziny 20:00. Opłata dodatkowa za przedłużenie doby hotelowej wynosi 50% aktualnej ceny za dany rodzaj pokoju.


§ 2 REZERWACJE i MELDUNEK
1.    Szczegółowe zasady dokonywania rezerwacji oraz ich anulowania określone są w Regulaminie Rezerwacji HOTEL SOPOT, dostępnym na stronie internetowej HOTEL SOPOT oraz w recepcji HOTEL SOPOT.  
2.    Zameldowanie Gościa następuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaniu karty meldunkowej.
3.    HOTEL SOPOT dokona przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o kwotę 200 zł na dobę na zabezpieczenie płatności za dodatkowe usługi bądź innych płatności przewidzianych niniejszym Regulaminem. W przypadku braku możliwości preautoryzacji karty kredytowej – HOTEL SOPOT pobierze z góry należność za cały pobyt oraz kaucję w wysokości 200 zł na dobę na zabezpieczenie płatności za dodatkowe usługi bądź innych płatności przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4.    Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
5.    Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 rano do godziny 22.00.

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ HOTEL SOPOT
1.    HOTEL SOPOT świadczy usługi zgodnie ze swoją  kategorią i standardem.
2.    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
3.    HOTEL SOPOT ma obowiązek zapewnić:
a)    Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b)    Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo tajemnicy informacji o Gościu,
c)    Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych przez Hotel usług,
d)    Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi on na to zgodę.
4.    Na życzenie Gości HOTEL SOPOT świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a)    Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b)    Budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie,
c)    Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w HOTEL SOPOT,
d)    Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w HOTEL SOPOT.
5.    Pozostałe usługi świadczone za dodatkową opłatą.  
6.    Usługa room service dostępna jest w godzinach 7:00 – 22:00.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTEL SOPOT I GOŚCI
1.    Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych HOTEL SOPOT powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
2.    Na terenie HOTEL SOPOT dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów  prawnych. Opiekunowie  prawni  ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
3.    HOTEL SOPOT zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Kwota  obciążenia  będzie  zależna od kosztów, jakie musi ponieść Hotel, aby doprowadzić zniszczone przedmioty do pierwotnego stanu bądź też zakupić rzeczy tego samego rodzaju i tej samej jakości.
4.    HOTEL SOPOT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli te przedmioty nie zostały oddane do depozytu hotelowego.
5.    HOTEL SOPOT zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
6.    HOTEL SOPOT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, rzeczy w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od  tego czy pojazdy te  zostały zaparkowane na podziemnym parkingu  hotelowym czy na parkingu przed frontem hotelowym.
7.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym mogą zostać odesłane na adres Gościa na jego prośbę oraz na jego koszt. W przypadku  nie otrzymania takiej dyspozycji HOTEL SOPOT przechowa te przedmioty przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.   
8.    W razie opóźnienia uregulowania należności lub nieuregulowanie należności HOTEL SOPOT przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do HOTEL SOPOT.
9.    Gość posiada świadomość, że dostępność usług bądź udogodnień oferowanych przez HOTEL SOPOT ulegać może ograniczeniu ze względu na zmiany aranżacyjne HOTEL SOPOT, modernizacje, warunki atmosferyczne i inne okoliczności. W przypadku rezerwacji pobytu w HOTEL SOPOT ze względu na szczególny rodzaj usługi bądź udogodnienia, Gość zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia w HOTEL SOPOT dostępności usługi lub udogodnienia w okresie objętym rezerwacją. W przeciwnym razie HOTEL SOPOT nie ponosi odpowiedzialności za dostępność usług bądź udogodnień, o których mowa w opisach HOTEL SOPOT.
10.    HOTEL SOPOT nie ponosi odpowiedzialności za dostępność usług bądź udogodnień oferowanych Gościom przez osoby trzecie, o ile nie zostaną one wyraźnie potwierdzone przez HOTEL SOPOT. W szczególności HOTEL SOPOT nie akceptuje żadnych bonów, voucherów i innych dokumentów, o ile nie zostały one wystawione przez HOTEL SOPOT.

§ 5 DODATKOWE POSTANOWIENIA
1.    W HOTEL SOPOT obowiązuje zakaz spożywania alkoholu niezakupionego w HOTELU SOPOT.
2.    Menu bufetowe w formie szwedzkiego bufetu podawane jest w Sali restauracyjnej lub innej Sali wyznaczonej do tego celu. W HOTEL SOPOT istnieje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia poza salę wyznaczoną do jego spożywania.
3.    Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Recepcja wydaje klucze na postawie dowodu tożsamości.
4.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
5.    W HOTEL SOPOT obwiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie powyższego zakazu uprawnia HOTEL SOPOT do obciążenia Gościa kosztami dearomatyzacji w wysokości 1000zł brutto, która to kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.
6.    W HOTEL SOPOT obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
7.    Zachowanie Gości i osób korzystających z usług HOTEL SOPOT nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych osób przebywających w HOTEL SOPOT albo też w inny sposób zakłócać spokojnego pobytu Gości lub funkcjonowania HOTEL SOPOT.
8.    HOTEL SOPOT może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości lub pracowników HOTEL SOPOT bądź też Gość przy zameldowaniu zachowuje się w sposób budzący podejrzenie, że jego zachowanie, higiena osobista, sposób bycia czy kultura osobista  mogą powodować dyskomfort dla pozostałych Gości. Decyzję w tej sprawie należy do uznania pracownika recepcji.
9.    Przebywanie psów w HOTEL SOPOT możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w Cenniku hotelowym. HOTEL SOPOT akceptuje jedynie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych oraz do wagi 10 kg wagi. Przebywanie psów w częściach HOTEL SOPOT, gdzie serwowane jest jedzenia oraz w strefie SPA jest zabronione. Psy zawsze muszą być pod opieką właściciela i  na smyczy.
11.    HOTEL SOPOT nie akceptuje innych zwierząt.
12.    Integralną częścią Regulaminu Hotelowego są regulaminy korzystania ze strefy SPA & Wellness oraz korzystania z KIDS CLUB.
13.     Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez HOTEL SOPOT sp. z o.o. sp.k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w HOTEL SOPOT oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez HOTEL SOPOT. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
14.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym pokoju, w recepcji oraz na stronie internetowej HOTEL SOPOT.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2017r.