Rezerwacja

Warunki dostaw

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I ŚWIADCZENIA USŁUG (OWDU) OBOWIĄZUJĄCE W ZAMÓWIENIACH UDZIELANYCH PRZEZ HOTEL SOPOT SP. Z O.O. S.K.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ogólne Warunki Dostaw i Świadczenia Usług (OWDU) ustalone w niniejszym dokumencie, stanowią integralną część Zamówień składanych przez HOTEL SOPOT SP. Z O.O. S.K. (dalej: HOTEL SOPOT), a dotyczących Dostaw i/lub  świadczenia Usług oraz są wiążące dla Kontrahentów w zakresie realizacji Dostaw i/lub świadczenia Usług objętych Zamówieniem.
Zamówienie może być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń. Dostawa i świadczenie Usług przez jakiegokolwiek  Kontrahenta na rzecz HOTELU SOPOT następuje wyłącznie na podstawie poniższych OWDU.
Niniejsze OWDU obowiązują dla wszystkich Dostaw i Usług realizowanych przez Kontrahenta na rzecz HOTELU SOPOT, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny (domniemanie obowiązywania OWDU we wszystkich umowach zawieranych przez HOTEL SOPOT).
Możliwość stosowania ogólnych warunków Kontrahenta do zamówień HOTELU SOPOT jest wyłączona. Warunki odmienne od przewidzianych OWDU, proponowane przez Kontrahenta wymagają każdorazowo, pisemnej akceptacji HOTELU SOPOT. Zaakceptowane odmienne warunki, mają moc wiążącą wyłącznie w odniesieniu do danego Zamówienia i nie mogą być traktowane przez Kontrahenta jako wiążące w odniesieniu do Dostawi i/lub Usług objętych innymi zamówieniami.
1.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.1 W ramach realizacji Zamówienia, Kontrahent zobowiązuje się do wytworzenia i/lub uzyskania oraz dostarczenia HOTEL SOPOT w częściach lub całości Produktów zgodnie z asortymentem, terminami i cenami jednostkowymi określonymi w Zamówieniu, i/lub wykonania Usługi w częściach lub całości zgodnie z warunkami, terminami i cenami jednostkowymi określonymi w Zamówieniu
1.1.2 Produktami w rozumieniu niniejszych OWDU są wyroby (w tym wyroby spożywcze i alkoholowe), materiały, urządzenia objęte Zamówieniem, do których dostawy i sprzedaży zobowiązał się Kontrahent.
1.1.3 Usługami w rozumieniu niniejszych OWDU są wszelkie świadczenia, do których wykonania Kontrahent zobowiązał się na podstawie Zamówienia, w tym w szczególności produkcja, dystrybucja, marketing, sprzedaż i dostarczanie usług określonych w Zamówieniu.
1.1.4 Kontrahentem w rozumieniu niniejszych OWDU jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie Zamówienia zobowiązała się do dostawy i sprzedaży Produktów i/lub świadczenia Usług.
1.1.5 Dostawa obejmuje wszystkie usługi i/lub czynności potrzebne dla uzyskania, dostarczenia i przekazania Produktów w stanie i kondycji odpowiadającym ich umówionemu przeznaczeniu i Zamówieniu, włącznie z przekazaniem praw własności do Produktów.
1.1.6 Usługa jest wykonywana z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Kontrahenta działalności oraz obejmuje wszelkie czynności wymagane dla prawidłowego jej wykonania.
1.1.7 Dostawa obejmuje zapewnienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i opakowań Produktów, przeprowadzenie badań, prób i testów, terminowe przedłożenie HOTEL SOPOT wszelkich dokumentów wymaganych Zamówieniem oraz zabezpieczenia prawidłowej obsługi w zakresie usunięcia wad i usterek Produktów w okresie gwarancyjnym i/lub rękojmi.
1.2 OŚWIADCZENIA KONTRAHENTA
1.2.1 Kontrahent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, zgody, licencje i pozwolenia oraz potencjał i zasoby niezbędne i wystarczające do prawidłowego wykonania Dostawy.
1.2.2 Kontrahent oświadcza, że dostarczane Produkty są nowe, produkowane są według wymagań obowiązujących norm i prawa oraz posiadają wszelkie stosowne aprobaty i atesty dopuszczające do ich stosowania i dystrybucji oraz spełniać będą wszystkie wymagania określone w Zamówieniu.
1.2.3 Kontrahent oświadcza, że dostarczane Produkty stanowią, na moment dostarczenia HOTEL SOPOT, własność Kontrahenta oraz nie będą przedmiotem zajęć, obciążeń, sporów, jakichkolwiek postępowań w szczególności podatkowych i/lub celnych.
1.2.4 Kontrahent oświadcza, iż posiada umiejętności, wiedzę, doświadczenie i spełnia wszelkie określone prawem wymogi niezbędne do wykonania Usługi, a także, iż wykona Usługę z najwyższą starannością.
1.2.5 Kontrahent przyjmuje na sobie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.
1.2.6 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób, z których usług korzysta przy realizacji Zamówienia i odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za działania/ zaniechania własne.
1.2.7 W przypadku uszkodzenia, utraty Produktów podczas transportu, Kontrahent zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez HOTEL SOPOT w związku z takim zdarzeniem w pełnej wysokości, tj. w szczególności przy uwzględnieniu utraconego zysku HOTELU SOPOT.  
 

2. REALIZACJA DOSTAWY I/LUB USŁUGI
2.1 DOSTARCZENIE PRODUKTÓW/WYKONANIE USŁUGI
2.1.1 Dzień dostawy Produktów i/lub wykonania Usługi każdorazowo określony będzie w Zamówieniu, a dokładna godzina dostawy Produktów bądź odbioru Usługi będzie każdorazowo ustalana z HOTEL SOPOT.
2.1.2 Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nie dotrzymania terminu Dostawy – dnia bądź godziny – przez Kontrahenta, HOTEL SOPOT będzie uprawniona do zmiany miejsca lub terminu dostawy, a Kontrahent nie będzie uprawniony do żądania z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
2.1.3 Zamówienie uważa się za zrealizowane z momentem potwierdzenia przez HOTEL SOPOT przyjęcia Produktów i/lub Usługi bez zastrzeżeń w szczególności co  do ilości i jakości dostarczonego Produktu/wykonanej Usługi oraz prawidłowości, w tym terminowości, wykonania Zamówienia i podpisania przez przedstawiciela HOTELU SOPOT dokumentu odbioru. Strony niniejszym wyłączają możliwość dokonania odbioru Dostawy i/lub Usługi w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w szczególności jednostronnego odbioru przez Kontrahenta, bądź dokonania odbioru w sposób dorozumiany.
2.1.4 Kontrahent dostarczy, a HOTEL SOPOT odbierze Produkty w miejscu określonym w Zamówieniu.
2.1.5 Załadunek Produktów na pojazdy, ich dostawa oraz ich zabezpieczenie w trakcie transportu (w tym koszt ubezpieczenia) zapewni na swój wyłączny koszt i ryzyko Kontrahent.
2.1.6 Wraz z dostarczeniem Produktów i/lub wykonaniem Usługi Kontrahent dostarczy HOTEL SOPOT wszelkie dokumenty wymagane Zamówieniem i obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumenty umożliwiające jednoznaczną identyfikację i weryfikację dostarczanych Produktów bądź wykonanej Usługi jak również potwierdzające ich ilość, jakość oraz zgodność z warunkami Zamówienia.
2.1.7 Wstępny odbiór Produktów/ Usług nastąpi po ich rozładowaniu w miejscu ich odbioru bądź przedstawieniu Usługi do odbioru, zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu.
2.1.8 HOTEL SOPOT uprawniony jest do składania zastrzeżeń co do odbioru ilościowego oraz jakościowego w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy lub przedstawienia Usługi do odbioru.
2.1.9 Jeżeli w trakcie odbioru ujawnią się wady jakościowe i/lub ilościowe Produktów bądź wykonanych Usług, HOTEL SOPOT może w części lub całości odmówić ich odbioru. W takiej sytuacji HOTEL SOPOT nie ma obowiązku zapłaty za dostarczone Produkty bądź wykonane Usługi do czasu ich naprawy, dokończenia, uzupełnienia i/lub wymiany na wolne od wad.
2.1.10 Strony uzgadniają i całkowicie zgadzają się z tym, że wszelkie zapisy dokonane na dokumentach odbioru w trakcie odbioru, przez osobę odbierającą ze strony HOTEL SOPOT są wiążące i równoznaczne z zgłoszeniem reklamacji.
2.1.11 W razie, gdy zgodnie z warunkami Zamówienia, rozładunek Produktów w miejscu ich dostawy stanowić będzie obowiązek HOTELU SOPOT, Kontrahent dokona dostawy Produktów, środkami umożliwiającymi dokonanie bezpiecznego rozładunku.
2.1.12 Produkty, które nie zostały odebrane przez Hotel SOPOT, ze względu na ich wady jakościowe bądź ilościowe, mogą być, w uzgodnieniu z HOTEL SOPOT, pozostawione przez Kontrahenta w miejscu ich dostarczenia na koszt i ryzyko Kontrahenta do momentu ich wymiany i/lub uzupełnienia zgodnie z warunkami Zamówienia, nie dłużej jednak niż termin wskazany przez HOTEL SOPOT.
2.1.13  Za wyjątkiem przypadków wskazanych w Zamówieniu, HOTEL SOPOT nie ponosi odpowiedzialności za wynikające lub związane z realizacją Zamówienia szkody poniesione przez Kontrahenta, jego pracowników, bądź osoby przy pomocy, których Kontrahent realizuje Zamówienie, bez względu na to czy szkody te będą wynikać z niewykonania czy nienależytego wykonania Zamówienia przez HOTEL SOPOT lub z czynu niedozwolonego, chyba że szkody te powstaną wyłącznie na skutek winy umyślnej HOTEL SOPOT.
2.1.14 W zakresie wskazanym w pkt. 2.1.13 Kontrahent zobowiązuje się za pomocą wszelkich możliwych środków prawnych i faktycznych chronić HOTEL SOPOT przed roszczeniami osób trzecich w tym w szczególności zaspokoić skierowane względem HOTELU SOPOT roszczenia, zwolnić z odpowiedzialności oraz naprawić wszelkie wyrządzone szkody i zwrócić wydatki poniesione przez HOTEL SOPOT (w tym wynagrodzenie i koszty związane z pomocą prawną) poniesione w związku z przygotowaniem się do obrony oraz obroną przed takimi roszczeniami.
2.1.15 Kontrahent zwolni HOTEL SOPOT z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich zgłaszanych na podstawie praw autorskich, licencji, patentu, znaków towarowych, wzorów przemysłowych użytkowych w związku z dostarczonymi Produktami i /lub Usługami.

3. WYNAGRODZENIE
3.1 CENY JEDNOSTKOWE PRODUKTÓW I USŁUG
3.1.1 Walutę i ceny jednostkowe Produktów oraz Usługi określa Zamówienie.
3.2 WYSTAWIANIE FAKTUR
3.2.1 Należna Kontrahentowi za należyte wykonanie Zamówienia kwota płatna jest po zrealizowaniu Zamówienia, na podstawie faktury VAT, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami i doręczonej do HOTELU SOPOT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń ze strony HOTELU SOPOT dokumentem odbioru, Wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez HOTEL SOPOT prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub naruszenia przy wystawianiu faktury postanowień ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ponosi Kontrahenta.
3.2.2 Płatność wykonana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Kontrahenta wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT.
3.2.3 Kontrahent jest zobligowany do:
A. zamieszczenia na fakturze numeru referencyjnego Zamówienia otrzymanego od HOTEL SOPOT;
B. dołączenia do faktury obustronnie podpisanego dokumentu odbioru Dostawy bądź Usługi podpisanego przez HOTEL SOPOT bez zastrzeżeń;
C. doręczenia faktury na adres : Hotel Sopot Sp. z o.o. S.k., 81-815 Sopot, ul. Tatrzańska 19,
3.2.4 W razie nie wykonania przez Kontrahenta któregokolwiek z obowiązków opisanych wyżej w pkt 3.2.3, HOTEL SOPOT uprawniony będzie do odesłania faktury do Kontrahenta z podaniem powodu odmowy akceptacji, wobec czego roszczenie Kontrahenta wobec HOTEL SOPOT o zapłatę będzie niewymagalne do daty wykonania obowiązków opisanych wyżej w pkt. 3.2.3
3.3 PŁATNOŚCI
3.3.1 Termin zapłaty kwot należnych Kontrahentowi jest określony w Zamówieniu. Płatności wykonywane będą przez HOTEL SOPOT w następny roboczy poniedziałek po upływie terminu wskazanego w Zamówieniu liczonego od momentu otrzymania przez HOTEL SOPOT prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT.
3.3.2 Za datę dokonania zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego HOTELU SOPOT.
3.3.3 Wysokość odsetek za opóźnienie w dokonaniu płatności wynosi 2,5 % w stosunku rocznym, przy czym wskazana stopa procentowa może ulec pomniejszeniu za zgodą obu Stron.
3.4 CENY JEDNOSTKOWE
3.4.1 Ceny jednostkowe Produktów/Usługi opisane w Zamówieniu nie zawierają podatku VAT.
3.4.2 Ceny jednostkowe Produktów/Usługi i każdego z ich składników nie będą podlegać zmianie, waloryzacji, rewizji i/lub uaktualnianiu w trakcie trwania Zamówienia łącznie z okresem gwarancji i rękojmi, jeżeli inaczej nie będzie wskazane w Zamówieniu i obejmują wszystkie niezbędne koszty związane z zaprojektowaniem, uzyskaniem praw autorskich do projektów, wytworzeniem/ uzyskaniem, prawidłowym dostarczeniem i wydaniem Produktów / wykonaniem Usługi, włącznie z kosztami zważenia, zmierzenia, opakowania, załadunku na środek transportu, transportu do miejsca dostarczenia wskazanego w Zamówieniu oraz ubezpieczenia w transporcie, chyba, że Strony inaczej postanowią w Zamówieniu.
3.4.3 Jeżeli w związku z realizacją Zamówienia Kontrahent wykona i dostarczy Utwór objęty przepisami o prawach autorskich w ramach wynagrodzenia, określonego w Zamówieniu, z chwilą stworzenia Utworu, Kontrahent przeniesie na HOTEL SOPOT całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich Utworów dostarczonych w ramach Zamówienia wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Utworu następuje w pełnym zakresie na jaki zezwala ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w dniu zawarcia Zamówienia polach eksploatacji, a w szczególności określonych art. 50 ww. ustawy.
Kontrahent przeniesie na HOTEL SOPOT w ramach wynagrodzenia określonego w Zamówieniu, własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono Utwór.
Kontrahent oświadcza i gwarantuje, że Utwór nie będzie naruszać praw autorskich i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie do Utworu nie będą ograniczone w zakresie objętym Zamówieniem.

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA
4.1 Kontrahent udziela HOTEL SOPOT gwarancji jakości na dostarczone produkty/ wykonane Usługi na okres 24 miesiące, chyba że w Zamówieniu przewidziano okres dłuższy.
4.2 Kontrahent ponosi odpowiedzialność za wady Produktów i/lub wykonanej Usługi na podstawie przepisów regulujących rękojmię za wady. Odpowiedzialność Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął terminu do złożenia przez HOTEL SOPOT zastrzeżeń, chyba że inny okres został ustalony w Zamówieniu.
4.3 Bieg terminu gwarancji na Produkty/ Usługi rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął terminu do złożenia przez HOTEL SOPOT zastrzeżeń wobec dostarczonego Produktu/lub wykonanej Usługi.
4.4 Dokument gwarancji zostanie wydany nie później niż w dacie odbioru Produktów, bądź odbioru wykonanej Usługi przez HOTEL SOPOT.
4.5 Gwarancja na dostarczone Produkty bądź wykonane Usługi obejmuje wszelkie naprawy, usługi serwisowe i/lub wymiany, które okażą się konieczne do przeprowadzenia, jak również koszty wynikające z dostawy jakichkolwiek uzupełniających usług i zadań wymaganych w celu poprawy jakichkolwiek wad, jak również koszty wynikające z napraw wykonanych przez osoby trzecie, ilekroć te naprawy wynikają z wad Produktów.
4.6 Kontrahent zobowiązuje się do usunięcia w okresie gwarancji lub rękojmi wad zgłoszonych przez HOTEL SOPOT na własny koszt w terminie wskazanym przez HOTEL SOPOT, jednak nie dłuższym niż 7 dni, bez względu na rodzaj zgłoszonej wady.

5. KARY UMOWNE
5.1 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Zamówienia, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty ma rzecz HOTELU SOPOT następujących kar umownych:
A. w razie opóźnienia w dostarczeniu Produktów lub wykonania Usługi – w wysokości 1% wartości Zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu podanego w Zamówieniu;
B. w razie opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad i/lub usterek Produktów, wykonanej Usługi lub dostarczenia Produktów wolnych od wad – w wysokości 1% wartości Zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez HOTEL SOPOT lub wynikającego z Zamówienia;
C. za odstąpienie od realizacji Zamówienia przez HOTEL SOPOT z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta – w wysokości 25% wartości Zamówienia brutto.
5.2 W razie przekazania przez Kontrahenta nieprawdziwych, niewyjaśnionych lub spornych informacji na temat HOTEL SOPOT - w tym dot. rozliczeń finansowych między Kontrahentem, a HOTEL SOPOT – do biura informacji gospodarczej działającego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, bądź jakiegokolwiek innego podmiotu, w wyniku, czego HOTEL SOPOT narażony zostanie na utratę zaufania niezbędnego jej do prowadzenia działalności lub przekazana informacja w jakikolwiek inny sposób wpłynie lub będzie mogła wpłynąć negatywnie na działalność prowadzoną przez HOTEL SOPOT, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz HOTEL SOPOT kary umownej w wysokości 50.000 zł.
5.3 W przypadku zwiększenia przez Kontrahenta łącznej ceny zamówionego Produktu/ów bądź Usługi w okresie od przyjęcia Zamówienia do jego wykonania bądź też odmowy jego wykonania – niezależnie od przyczyn – Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz HOTEL SOPOT  – niezależnie od innych kar umownych – karę umowną w wysokości trzykrotności różnicy między zwiększoną ceną (za taką samą ilość Produktu/ów jak w pierwotnym Zamówieniu) a ceną określoną w przyjętym do realizacji Zamówieniu.  
5.4 HOTEL SOPOT zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Niezależnie od uprawnień przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, HOTEL SOPOT uprawniony będzie odstąpić od Zamówienia, jeżeli:
A. W stosunku do Kontrahenta złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postepowania restrukturyzacyjnego, postępowania układowego albo też prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec majątku Kontrahenta, a także w przypadku podjęcia uchwały lub innej decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Kontrahenta.
B. Kontrahent opóźnia się w realizacji zobowiązań o okres dłuższy niż 2 dni.
C. Kontrahent dostarcza Produkty niezgodne ilościowo bądź jakościowo z Zamówieniem lub wykonuje Usługę w sposób sprzeczny z Zamówieniem, przepisami prawa bądź z ustalonym zwyczajem.
Uprawnienie do odstąpienia HOTEL SOPOT, zrealizować może w terminie 30 dni od daty podjęcia informacji o wystąpieniu przesłanki do odstąpienia.
6.2 W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem oraz niniejszymi OWDU zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
6.3 Kontrahent nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody HOTEL SOPOT, przenieść na osobę trzecią swoich praw jak również wierzytelności wymagalnych i przyszłych, przysługujących Kontrahentowi na podstawie udzielonego Zamówienia.
6.4 Strony są zobowiązane, zarówno w okresie trwania Zamówienia jak i po jego zakończeniu do zachowania w tajemnicy treści Zamówienia oraz wszelkich informacji handlowych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących HOTELU SOPOT, nieprzekazanych do informacji publicznej a uzyskanych w ramach lub w związku z realizacją Zamówienia, niezależnie od sposobu przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody HOTELU SOPOT, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia ich wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6.5 Kontrahent nie jest uprawniony do korzystania z informacji o współpracy, w celach referencyjnych lub reklamowych bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody HOTELU SOPOT.
6.6 Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby HOTELU SOPOT.